1. บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการนำผลการทดสอบไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย

          2. วิจัยและพัฒนา (Research and development :R&D) นวัตกรรมร่วมกับเอกชนและหน่วยงานการศึกษาอื่น อาทิ ด้านระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้ประกอบการ