ศทม. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "การวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียด้วยเทคนิค ICP”
002
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตราผลิตภัณฑ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียด้วยเทคนิค ICP” ในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ร่วมกับบริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด เป็นผู้จัดอบรม ทั้งนี้โดยมีบุคลากร 4 ราย คือ ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม นางสาวฟิรดาว สีหมัด นางสาวบัณฑิตา แสงศรี และเเละนายกฤษดา การกล้า เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
001
 
117404419 649693405646821 1191148170081507172 n