117613729 644349746181187 5686061438391591745 n

 ผู้จัดการด้านวิชาการศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางสาวณิศาพัชร์ อินเทศ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบ" ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ

117100959 644349666181195 7385350534137819820 n

116557138 644349426181219 1281719441255761310 n

116877825 644349492847879 9065590101837428875 n

116893679 644349719514523 8857177376976548918 n

117073309 644349519514543 6742351311368509986 n

117015613 644349679514527 3847459576824178836 n

116717201 644349422847886 9117284063637270427 n