117124790 641960079753487 6599007437341872911 n 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง ผู้จัดการคุณภาพศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ นางสาวณิศาพัชรื อินเทศ ผู้จัดการคุณภาพ และบุคลากรศูนย์ ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

116210982 641959456420216 5460348244482315261 n

116436396 641959873086841 3795533613829020008 n

116694711 641959916420170 8277067146743689883 n

116883929 641959926420169 3145799727504936094 n

116453280 641960006420161 3763580762354356029 n

117035122 641959773086851 2461819215249336094 n

116885788 641960033086825 4301276549673345889 n

117126039 641959953086833 4488733572815078317 n

117171062 641959683086860 6917420109915722641 n

117191830 641960029753492 9052526021665790225 n

117241906 641959539753541 8192907995207480560 n

117255580 641959463086882 8857312390180198216 n