อาหาร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

          1. อาหาร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 36 รายการ


น้ำและน้ำเสีย

          1. น้ำแข็ง จำนวน 27 รายการ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (2527) 

          2. น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท จำนวน 29 รายการ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2543)

          3. น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน จำนวน 24 รายการ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)

          4. น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 15 รายการ มาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          5. น้ำประปาและน้ำบริโภค จำนวน 19 รายการ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา และน้ำบริโภค

          6. น้ำบาดาลที่ใช้อุปโภค จำนวน 13 รายการ ตามมาตรฐานน้ำบาดาลขุดเจาะ(อุปโภค)

          7. น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค จำนวน 21 รายการ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
              พ.ศ. 2520

          8. น้ำบริโภค จำนวน 26 รายการ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539

          9. น้ำแร่ธรรมชาติ จำนวน 18 รายการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2280-2547

          10. น้ำแร่ธรรมชาติ จำนวน 13 รายการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 199 พ.ศ. 2543 

          11. น้ำบริโภค จำนวน 25 รายการ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.257-2549 (มอก.ใหม่) 

          12. น้ำประปา(บริโภค) จำนวน 24 รายการ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2011 

          13. น้ำผิวดิน จำนวน 17 รายการ 

          14. น้ำทิ้งลงบ่อบาดาล จำนวน 16 รายการ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งลงบ่อบาดาล

          15. น้ำทิ้งจากอาคาร จำนวน 8 รายการ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

          16. น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร จำนวน 8 รายการ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

          17. น้ำเสีย จำนวน 5 รายการ ตามมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร

          18. น้ำเสีย จำนวน 4 รายการ ตามมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

          19. น้ำทิ้ง จำนวน 24 รายการ ตามมาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่

          20. น้ำเสีย จำนวน 6 รายการ ตามมาตรฐานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน