IMG 3107
.
(22 มีนาคม 2564) ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการเคมีโลหะอินทรีย์และตัวเร่งปฏิกิริยา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ในการนี้ ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นางสาวณิศาพัชร์ อินเทศ ผู้จัดการด้านวิชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ โดยมี นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้ตรวจประเมิน ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase 1 จำนวนทั้งสิ้น 2 ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
IMG 3100
 
IMG 3102
 
IMG 3103
 
IMG 3104